Zians-Haas Advocaten
Zians-Haas Rechtsanwälte

09.12.2013

Meer woonzekerheid voor huurders met financiële problemen

Fonds
De tegemoetkoming is gebonden aan een aansluiting bij het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen. De verhuurder moet namelijk een aanvraag tot aansluiting indienen binnen de 2 maanden na de ondertekening van de huurovereenkomst. De aanvraag bevat de geregistreerde huurovereenkomst met stempel van registratie, de identiteit van de huurder en de verhuurder, de huurprijs en het rekeningnummer van de verhuurder.
De woning moet in het Vlaamse Gewest liggen en de aanvraag moet volledig zijn, en tijdig ingediend worden. Wordt de aanvraag afgewezen, dan heeft de verhuurder nog een beroepsmogelijkheid. Wordt de aanvraag niet afgewezen, dan verzoekt het fonds de verhuurder om de aansluitingsvergoeding te storten. Het betalingsverzoek bevat een rekeningnummer.
Aansluitingsvergoeding
De aansluitingsvergoeding bedraagt 75 euro. Dat bedrag wordt geïndexeerd.
De aansluiting is alleen rechtsgeldig als de procedure in het besluit van 4 oktober 2013 gerespecteerd wordt. Er moet een verzoek ingediend worden, de aanvraag moet volledig zijn, de termijnen moeten gerespecteerd worden …
De aansluiting geldt vanaf de ontvangst van de tijdige storting tot het einde van de huurovereenkomst. De verhuurder krijgt een attest waarin men onder andere de maximale tegemoetkoming van het fonds in het dossier vermeldt.
Let op! De aansluitingsvergoeding kan nooit ten laste van de huurder gelegd worden.
Tegemoetkoming
De tegemoetkoming van het fonds is gebonden aan voorwaarden:
De verhuurder dient ten laatste op de 20ste dag nadat hij een effectieve huurachterstal van 3 maanden heeft vastgesteld, een vordering in bij de vrederechter tot ontbinding van de huurovereenkomst wegens huurachterstal en tot uithuiszetting van een natuurlijk persoon. Bij de vordering voegt hij de nodige documenten.
De verhuurder brengt het fonds op de hoogte van de vordering.
De vrederechter verleent aan de huurder uitstel van betaling en legt hem een aanzuiveringsregeling op van maximum 12 maanden. De verhuurder brengt de gerechtsdeurwaarder op de hoogte van het vonnis.
De bedragen die de huurder betaalt aan de gerechtsdeurwaarder op basis van het afbetalingsplan zijn bevrijdend ten aanzien van de verhuurder!
Bij niet-naleving van het afbetalingsplan deelt de gerechtsdeurwaarder aan het fonds mee welke tegemoetkoming verschuldigd is.
Het fonds betaalt de tegemoetkoming aan de gerechtsdeurwaarder die op zijn beurt het geld doorstort aan de verhuurder, samen met het geld dat hij ontvangen heeft van de huurder.
De tegemoetkoming is de huurprijs voor 3 maanden, met een maximum van 2.700 euro. Dat bedrag wordt geïndexeerd. Het is verschuldigd voor de maanden waarin de huurder het vonnis niet of gedeeltelijk nakomt gedurende de aanzuiveringsregeling. Met een maximum van 12 maanden.
Beperkingen
Bij het einde van de huurovereenkomst meldt de verhuurder dat binnen de 5 werkdagen aan het fonds. De meldingsplicht van de verhuurder geldt vanaf zijn aansluiting bij het fonds.
Door de betaling van de tegemoetkoming vervallen de aanspraken van de verhuurder op het bedrag van de huurachterstal van de huurder voor het bedrag van de tegemoetkoming. Het fonds treedt van rechtswege in de plaats van de verhuurder.
Maar geen enkele invordering is mogelijk als de huurder bij de ontbinding van de huurovereenkomst:
een leefloon heeft (of bestaansmiddelen die lager of gelijk zijn aan dat bedrag);
minstens 3 maanden ononderbroken arbeidsongeschikt of onvrijwillig volledig werkloos is.
Bovendien mag de invordering er niet toe leiden dat:
de huurder bestaansmiddelen heeft die lager liggen dan het leefloon;
de kosten voor de invordering het bedrag van de terug te vorderen tegemoetkoming overschrijden.
Het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen kan gegevens over de bestaansmiddelen inkijken bij de FOD Financiën en bij de Kruispuntbank Sociale Zekerheid. Bij het rijksregister kan men nagaan of de huurder ingeschreven is op het adres van de huurwoning.
Het fonds kan bedragen terugvorderen. Bijvoorbeeld bij een niet-verschuldigde betaling bij een valse verklaring.
In werking
Globaal genomen treedt de nieuwe regeling in werking op 1 januari 2014.
Bron:Besluit van de Vlaamse Regering van 4 oktober 2013 houdende instelling van een tegemoetkoming van het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen, BS 25 november 2013

<< ga terug