Zians-Haas Advocaten
Zians-Haas Rechtsanwälte

Hier kunt u alle nieuwsberichten van de laatste maanden vinden.


Zoeken op trefwoord:

Categorie:
Online casino's in België: wettelijke mogelijkheden om gokschulden terug te vorderen | 28.02.2024

Onder welke voorwaarden kunnen inzetten worden teruggevorderd?

Belgische online casino's boeken jaarlijkse inkomsten in de driecijferige miljoenenschaal. Uit het laatste jaarverslag (2022) van de Belgische …Kraken is nu strafbaar | 17.11.2017

Sinds 16 november 2017 is kraken strafbaar.

Wie zonder toestemming van de bewoners of eigenaars een goed bezet of erin verblijft wordt met een gevangenisstraf en een geldboete bestraft.

De …Anoniem bellen met prepaidkaart kan niet meer | 09.01.2017

Anoniem bellen met een prepaidsimkaart kan niet meer. Iedere gebruiker zal zich voortaan moeten registreren.

Ook wie vroeger zo’n kaart kocht. Wie dat niet doet, wordt afgesloten.
 
Met deze maatregel wil de wetgever meer controle krijgen over de gebruikers …


Overheid zet in op re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers | 02.01.2017

De overheid zet in op de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers.

Bedoeling is om in de eerste plaats na te gaan in welke mate arbeidsongeschikte werknemers in de onderneming aan de slag kunnen blijven door hen …


Wisselen van vaste telecomoperator kan vlotter vanaf juli 2017 | 24.10.2016

De federale regering wil het wisselen van vaste telecomoperator vereenvoudigen.

Deze procedure vereist echter een specifieke reglementering omdat ze veel complexer is dan het veranderen van mobiele operator. De veelvoud aan …


Uitzendarbeidswet: 48-urenregel afgeschaft op 1 oktober | 10.10.2016

De 48-urenregel wordt afgeschaft voor alle arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid. Een overeenkomst op papier blijft mogelijk maar de wetgever stimuleert het gebruik van de elektronische variant. Daartoe wordt de mogelijkheid gecreëerd om alternatieve vormen van elektronische handtekeningen te gebruiken.

Modernisering
In 2012 hebben de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad (NAR) een principeakkoord bereikt over de modernisering van de …


Tax shelter voor startende vennootschappen: fiscus publiceert modelattest voor belastingvermindering bij verwerving nieuwe aandelen | 26.09.2016

Wie instapt in het kapitaal van een startende onderneming kan sinds het aanslagjaar 2016 genieten van een belastingvermindering. Om die belastingvermindering te kunnen krijgen (en behouden), moeten de investeerders documenten ter beschikking houden van de belastingadministratie. De startende vennootschap moet deze documenten opstellen en aan de investeerders bezorgen.

De belastingadministratie heeft een modelattest gepubliceerd dat de startende vennootschappen hiervoor vrijblijvend kunnen gebruiken. 


Co-ouders behouden belastingvoordeel voor achttienplusser | 05.09.2016

Co-ouders hadden tot nu enkel recht op een gedeelde verhoging van hun belastingvrije som als hun kinderen niet-ontvoogd en minderjarig waren. Maar dat verandert vanaf dit jaar. De eis dat beide ouders samen het ouderlijk gezag moesten uitoefenen om recht te kunnen hebben op de toeslag, wordt immers vervangen door een gezamenlijke onderhoudsplicht.

Recht op een gedeelde toeslag
Het Wetboek op de Inkomstenbelastingen kent een hogere belastingvrije som toe aan ouders met kinderen ten laste. De …


De cao nr. 41bis over de borgtocht is algemeen verbindend verklaard! | 29.08.2016

Een koninklijk besluit dat op 22 augustus 2016 in het Belgisch Staatsblad verschenen is verklaart de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) nr. 41bis, gesloten in de Nationale Arbeidsraad (NAR), algemeen verbindend. Deze cao actualiseert de bepalingen van de cao nr. 41 betreffende de borgtocht omdat ze niet langer stroken met de wetswijzigingen nu het eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden een feit is.

De nieuwe bepalingen zijn voortaan van toepassing op de werkgevers en werknemers die onder de werkingssfeer van deze overeenkomst vallen. 
Het …


Raad van State vernietigt deel borgtochtregeling voor wegvervoersondernemingen | 22.08.2016

De Raad van State heeft een deel van de borgtochtregeling in de nieuwe wetgeving goederenvervoer vernietigt. Dat bepaalde schuldeisers van een vervoersonderneming aanspraak maken op de borgtocht en andere – vergelijkbare – schuldeisers niet, zorgt voor discriminatie en schendt het gelijkheidsbeginsel.

Het KB van 22 mei 2014 met betrekking tot het goederenvervoer over de weg verplicht vervoersondenemingen een borgtocht in te stellen om aan te tonen …


Lagere interestvoet bij te late betaling van handelstransactie | 15.08.2016

De interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties, bedraagt 8% tussen 1 juli en 31 december 2016. Tot eind juni was dat nog 8,5%.

Voor leveringen, diensten en werken
De termijn waarbinnen een handelstransactie moet worden betaald of de uiterste datum waartegen de transactie …


Inkomsten uit deeleconomie afzonderlijk belast sinds 1 juli 2016 | 08.08.2016

Sinds 1 juli 2016 zijn de inkomsten uit diensten die een belastingplichtige (particulier) zelf levert aan derden via een erkend elektronisch platform belastbaar tegen 20%, met een forfaitaire kostenaftrek van 50%. Het effectieve belastingtarief is dus 10%. Er zijn wel uitzonderingen

Wie onder de nieuwe fiscale regeling valt, moet geen btw-identificatienummer aanvragen en is dus vrijgesteld van btw. Er is ook geen …


DAVO mag alimentatievorderingen invorderen via een bij aangetekende brief ter kennis gebracht dwangbevel | 25.07.2016

Uiterlijk op 1 januari 2017 mag de Dienst voor alimentatievorderingen de onderhoudsplichtige door middel van een dwangbevel inlichten dat hij overgaat tot de invordering van de alimentatievorderingen. Dit dwangbevel mag ter kennis gebracht worden bij aangetekende brief of worden betekend bij deurwaardersexploot met bevel tot betaling. De programmawet van 1 juli 2016 voert deze nieuwe regels in in de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën.

Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO)
De Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) werd opgericht bij een wet van 21 februari 2003 met de …


Tax shelter-regeling voor investeringen in films bijgestuurd | 04.07.2016

De Regering heeft via de wet van 26 mei 2016 de ‘tax shelter-regeling’ voor investeringen in audiovisuele werken aangepast. De bijgewerkte regeling is van toepassing op raamovereenkomsten die vanaf 1 juli 2016 worden getekend.

Bestaande tax-shelter regeling
Belgische vennootschappen of buitenlandse vennootschappen met een vestiging in België kunnen genieten van een …


Wettelijke erkenning als ambachtsman officieel sinds 1 juni 2016 | 27.06.2016

Een zelfstandige of onderneming die erkend wil worden als ambachtsman, kan sinds 1 juni 2016 een wettelijke erkenning aanvragen bij de Commissie ‘Ambachtslieden’ van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

Een wet van 4 mei 2016 heeft de procedure gewijzigd voor de toekenning van de hoedanigheid van ambachtsman. In een KB van 26 mei 2016 staan de …


Economische werkloosheid voor bedienden wordt uitgebreid | 30.05.2016

Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen is voor bedienden enkel mogelijk voor een ‘onderneming in moeilijkheden’.

Sinds 1 januari 2016 wordt de substantiële daling van de omzet, de productie of de bestellingen die daarop wijst, vastgesteld in vergelijking met het …


Gevangenisstraf en boete voor wie verlengd rijverbod negeert | 23.05.2016

De wetgever is voortaan duidelijk: een voertuig besturen tijdens een verlengd rijverbod is strafbaar. Overtreders riskeren een gevangenisstraf van 3 maanden tot een jaar en een geldboete van 200 tot 2.000 euro (of één van deze straffen). Bovendien kan de rechter het rijverbod opnieuw verlengen voor minstens 3 maanden en ten hoogste 5 jaar of voorgoed.

Het lijkt logisch dat iemand die het voorwerp is van ‘een beschikking tot verlenging van de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs’ niet achter …


Strengere voorschriften voor verlichting en luchtverversing in arbeidsplaatsen | 25.04.2016

Vanaf 24 april 2016 gelden er nieuwe algemene basiseisen waaraan arbeidsplaatsen moeten beantwoorden op het vlak van verlichting en luchtverversing. De voorschriften zullen in de Welzijnscodex staan.

Minimumvoorschriften
Richtlijn 89/654 legt minimumvoorschriften vast die de veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaatsen moeten garanderen. De …


Controle op Wetboek van Economisch Recht: do’s en dont’s bij monsterneming | 18.04.2016

Inspecteurs van de FOD Economie mogen al jaar en dag ‘monsters’ nemen van producten, goederen en diensten die in de handel worden gebracht om zo wetgevende inbreuken op te sporen. Door de komst van het Wetboek van Economisch Recht krijgt de procedure nu een update.

De basisprincipes in uitvoering van de vroegere Wet op de handelspraktijken van 14 juli 1971 en de Wet op de veiligheid van producten en diensten van …


Openbaar Ministerie kan daders belaging vervolgen zonder klacht | 11.04.2016

Belaging vormt niet langer een klachtmisdrijf. Dat betekent dat het Openbaar Ministerie daders voortaan kan vervolgen zonder dat er een klacht werd ingediend door het slachtoffer (of wanneer het om kwetsbare personen gaat door een instelling van openbaar nut of vereniging die zich inzetten voor de bescherming van slachtoffers van sektarische praktijken of de preventie van geweld of mishandeling t.a.v. kwetsbare personen).

Momenteel ontlopen heel wat daders hun straf omdat slachtoffers formeel een klacht moeten indienen vooraleer het parket kan optreden. Maar het …


  Pagina 1 van 10 | Resultaten 1 - 20 | verder

<< terug