Zians-Haas Advocaten
Zians-Haas Rechtsanwšlte

Gedragsregels van niveau 2 voor verzekeringsondernemingen en tussenpersonen

21.03.2014

Het ĎKB van 21 februari 2014 over de gedragsregels van niveau 2í maakt het grootste deel van de gedragsregels die in het ĎKB van 3 juni 2007í staan, vanaf 30 april 2014 ook van toepassing op alle verzekeringsovereenkomsten, inclusief de spaar- of beleggingsverzekeringen.Daarnaast verklaart het KB van 21 februari 2014 een ander deel van deze gedragsregels vanaf 30 april 2014 enkel van toepassing op de spaar- en beleggingsverzekeringen. En sommige van deze regels gelden vanaf dan zowel voor de spaar- of beleggingsverzekeringen als voor de andere soorten verzekeringsovereenkomsten.

KB van 3 juni 2007
Het ĎKB van 3 juni 2007í heeft een deel van de Europese MiFID-richtlijn omgezet in Belgisch recht.
Definities
Het ĎKB van 21 februari 2014 over de gedragsregels van niveau 2í somt een aantal definities op waarvan de meeste analoog zijn aan die in het ĎKB van 21 februari 2014 over de gedragsregels van niveau 1í.
De overige definities zijn gebaseerd op het KB van 3 juni 2007, maar aangepast aan de verzekeringssector. Zo voert het nieuwe KB onder meer een definitie in van het begrippen Ďrelevante persooní en Ďgrote risicoísí. 
Toepassingsgebied KB
Het KB over de gedragsregels van niveau 2 is van toepassing op elke Ďverzekeringsonderneming sensu latoí en op elke andere verzekeringstussenpersoon dan een verbonden verzekeringsagent. Die verzekeringsondernemingen en -tussenpersonen worden in dit KB aangeduid met de gemeenschappelijke benaming Ďdienstverlenerí.
Een Ďverzekeringsonderneming sensu latoí is een verzekeringsonderneming, samen met haar verbonden verzekeringsagenten en de verzekeringssubagenten die onder de verantwoordelijkheid van die verbonden verzekeringsagenten vallen.

Bij het verrichten van verzekeringsbemiddelingsdiensten voor cliŽnten moet elke verzekeringsonderneming of elke verzekeringstussenpersoon alle verplichtingen naleven die in het KB over de gedragsregels van niveau 2 zijn vastgelegd.

Dat KB somt ook de gedragsregels uit het KB van 3 juni 2007 op die niet van toepassing zijn als een verzekeringsbemiddelingsdienst betrekking heeft op de dekking van grote risicoís.
Regels voor alle verzekeringsovereenkomsten, incl. spaar- en beleggingsverzekeringen
Het KB over de gedragsregels van niveau 2 verduidelijkt de voorwaarden waaronder de dienstverleners informatie mogen verstrekken aan cliŽnten. Het gaat hierbij onder meer om de voorwaarden waarin de dienstverleners de informatie niet persoonlijk aan de cliŽnt richten, maar via een website verstrekken. Onder bepaalde voorwaarden zouden de dienstverleners hun cliŽnten ook via een website de (beknopte) beschrijving kunnen bezorgen van hun belangenconflictenbeleid.

Vergoeding, provisie, niet-geldelijk voordeel

De dienstverleners worden niet geacht zich op loyale, billijke en professionele wijze voor de belangen van cliŽnten in te zetten als ze, voor het verrichten van een verzekeringsbemiddelingsdienst voor een cliŽnt, een vergoeding of provisie betalen of ontvangen, dan wel een niet-geldelijk voordeel verschaffen of aannemen, tenzij het gaat om:
ē
een vergoeding, provisie of niet-geldelijk voordeel betaald of verschaft aan of door de cliŽnt of een persoon die namens de cliŽnt handelt; 
ē
een vergoeding, provisie of niet-geldelijk voordeel betaald of verschaft aan of door een derde of een persoon die namens een derde handelt, wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan;
ē
passende vergoedingen die de verrichting van verzekeringsbemiddelingsdiensten mogelijk maken of daarvoor noodzakelijk zijn, zoals wettelijke heffingen, juridische kosten en herverzekeringspremies, en die van nature niet strijdig zijn met de plicht van de dienstverlener om zich op loyale, billijke en professionele wijze in te zetten voor de belangen van haar cliŽnten.

Algemene informatie

De dienstverleners verstrekken (potentiŽle) cliŽnten ook algemene informatie, zoals:
ē
hun naam, adres en ondernemingsnummer;
ē
de talen waarin de cliŽnt met hen kan communiceren;
ē
een verklaring waarin staat dat ze over een vergunning beschikken of zijn ingeschreven;
ē
de aard, de frequentie en het tijdschema van de rapporten die ze aan de cliŽnt moeten toesturen over de verzekeringsbemiddelingsdienst die ze voor de cliŽnt verrichten of de verzekeringsovereenkomsten die de cliŽnt met hen heeft gesloten;
ē
een algemene beschrijving (in beknopte vorm) van het belangenconflictenbeleid dat ze voeren.

Kosten en bijhorende lasten

De dienstverleners bezorgen hun (potentiŽle) cliŽnten vůůr de verrichting van een verzekeringsbemiddelingsdienst of op elke vervaldag van een verzekeringsovereenkomst, informatie over de kosten en bijhorende lasten. De FSMA verduidelijkt in een reglement de inhoud van deze informatieverstrekking.
Regels voor alle andere verzekeringsovereenkomsten dan spaar- en beleggingsverzekeringen
De dienstverleners zorgen ervoor dat alle informatie, inclusief publicitaire mededelingen, die zij richten aan (potentiŽle) cliŽnten of zodanig verspreiden dat ze waarschijnlijk door deze cliŽnten wordt ontvangen, voldoet aan volgende voorwaarden:
ē
deze informatie bevat de naam van de dienstverlener;
ē
de informatie is accuraat en benadrukt de mogelijke voordelen van een verzekeringsbemiddelingsdienst of -overeenkomst niet zonder een correcte en duidelijke indicatie van de mogelijke risicoís;
ē
de informatie is toereikend en wordt begrijpelijk voorgesteld;
ē
belangrijke zaken, vermeldingen of waarschuwingen worden niet verhuld, afgezwakt of verdoezeld;
ē
als in de informatie verzekeringsbemiddelingsdiensten, verzekeringsovereenkomsten of personen die verzekeringsbemiddelingsdiensten verrichten, onderling worden vergeleken:
-
moet de vergelijking zinvol zijn, en correct en evenwichtig worden voorgesteld;
-
moeten de voor de vergelijking gebruikte informatiebronnen worden vermeld;
-
moeten de voornaamste voor de vergelijking gebruikte feiten en hypothesen worden vermeld;
ē
als de informatie naar een bepaalde fiscale behandeling verwijst, wordt duidelijk aangegeven dat deze behandeling afhangt van de individuele omstandigheden van een cliŽnt en aan wijzigingen onderhevig kan zijn;
ē
in de informatie wordt de naam van de FSMA of een andere bevoegde autoriteit niet zodanig gebruikt dat daarmee wordt aangegeven of gesuggereerd dat deze autoriteit de verzekeringsovereenkomsten of de verzekeringsbemiddelingsdiensten van de dienstverlener steunt of aanbeveelt.

 

Vooraleer een (potentiŽle) cliŽnt een verzekeringsovereenkomst afsluit, of vůůraleer ze verzekeringsbemiddelingsdiensten voor deze cliŽnt verrichten, bezorgen de dienstverleners de voorwaarden van een dergelijke overeenkomst aan deze (potentiŽle) cliŽnt, samen met de verplichte algemene info over deze overeenkomst of deze diensten. Ze verstrekken deze informatie op papier, op een andere duurzame drager of via een website.
In sommige gevallen mogen dienstverleners een cliŽnt deze informatie onmiddellijk verstrekken nadat deze aan een verzekeringsovereenkomst is gebonden, en mogen ze hem de vereiste informatie onmiddellijk na de aanvang van de dienstverlening inzake verzekeringsbemiddeling verstrekken.

De dienstverleners brengen de cliŽnt tijdig op de hoogte van ingrijpende wijzigingen in de te verstrekken informatie die van belang zijn voor een dienst die ze voor hem verrichten. Ze zorgen ervoor dat informatie in een publicitaire mededeling overeenstemt met alle andere informatie die ze in het kader van de verrichting van verzekeringsbemiddelingsdiensten aan cliŽnten verstrekt.

Wanneer een publicitaire mededeling een bepaald aanbod of een bepaalde uitnodiging bevat en aangeeft hoe kan worden gereageerd, of een reactieformulier bevat, moet nog extra info worden opgenomen die voor dit aanbod of deze uitnodiging van belang is. Het gaat hierbij om:

ē
een aanbod om een verzekeringsovereenkomst of een overeenkomst over de verrichting van een verzekeringsbemiddelingsdienst voor iemand die op de publicitaire mededeling reageert, te sluiten;
ē
een uitnodiging om diegene die op de publicitaire mededeling reageert, een aanbod te doen om een verzekeringsovereenkomst of een overeenkomst over de verrichting van een verzekeringsbemiddelingsdienst te sluiten.
Regels voor spaar- en beleggingsverzekeringen
De dienstverleners zorgen ervoor dat alle informatie, inclusief publicitaire mededelingen, die zij richten aan (potentiŽle) cliŽnten of zodanig verspreiden dat ze waarschijnlijk door deze cliŽnten wordt ontvangen, voldoet aan bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn grotendeels dezelfde als degene die gelden voor alle andere verzekeringsovereenkomsten (zie hierboven).
Maar er gelden extra voorwaarden als de informatie:
ē
een indicatie bevat van de in het verleden met een spaar- of beleggingsverzekering, een financiŽle index of een verzekeringsbemiddelingsdienst behaalde resultaten;
ē
gesimuleerde, in het verleden behaalde resultaten bevat of daarnaar verwijst (de info moet dan betrekking hebben op een spaar- of beleggingsverzekering of een financiŽle index, en moet aan bepaalde voorwaarden voldoen);
ē
gegevens over toekomstige resultaten bevat.

Aard en risicoís spaar- en beleggingsverzekeringen

De dienstverleners verstrekken (potentiŽle) cliŽnten een algemene beschrijving van de aard en risicoís van de spaar- of beleggingsverzekeringen, met een toelichting die gedetailleerd genoeg is om de cliŽnt in staat te stellen met kennis van zaken spaar- of beleggingsbeslissingen te nemen. De beschrijving van de risicoís omvat ook:
ē
de risicoís die verbonden zijn aan het soort spaar- of beleggingsverzekering, waaronder een uitleg over de hefboomwerking en de gevolgen daarvan, en het risico dat de spaartegoeden of de hele belegging volledig verloren gaat;
ē
de volatiliteit van de inventariswaarde van dergelijke verzekeringen en eventuele beperkingen van de mogelijkheden om een einde te stellen aan de overeenkomst over de betrokken spaar- of beleggingsverzekering;
ē
het feit dat een cliŽnt ingevolge transacties in dergelijke spaar- of beleggingsverzekeringen naast de aanschaffingskosten van die verzekeringen extra financiŽle en andere verplichtingen zou kunnen aangaan.
De FSMA kan in een reglement de precieze bewoordingen of de inhoud van deze vereiste beschrijving van de risicoís nader regelen.

Wanneer de risicoís die verbonden zijn aan een spaar- of beleggingsverzekering die uit 2 of meer verschillende spaar- of beleggingsverzekeringen bestaat, groter zijn dan de aan elk van de afzonderlijke componenten verbonden risicoís, verstrekt de dienstverlener een adequate beschrijving van de componenten van de spaar- of beleggingsverzekering en van de risicoverhogende wisselwerking daartussen.

Bij spaar- of beleggingsverzekeringen met een door een derde verstrekte garantie, bevat de informatie over de garantie voldoende bijzonderheden over de garantiegever en de garantie zodat de (potentiŽle) cliŽnt zich een behoorlijk beeld zou kunnen vormen van de garantie.

De dienstverlener moet van zijn (potentiŽle) cliŽnten alle informatie krijgen die hij nodig heeft om inzicht te verwerven in de belangrijkste feiten over die cliŽnten en om er te kunnen van uitgaan dat de specifieke transactie die hij zal aanbevelen aan volgende criteria voldoet:

ē
de spaar- of beleggingsverzekering voldoet aan de spaar- of beleggingsdoelstellingen van de cliŽnt;
ē
de cliŽnt kan, in overeenstemming met zijn spaar- of beleggingsdoelstellingen, alle met die transactie samenhangende risicoís financieel dragen;
ē
de cliŽnt beschikt over de nodige ervaring en kennis om te begrijpen welke risicoís aan de transactie verbonden zijn.

Daarnaast omschrijft het KB nog welke elementen de informatie over de financiŽle situatie van de (potentiŽle) cliŽnt moet bevatten en welke gegevens de informatie over de spaar- en beleggingsdoelstellingen van de (potentiŽle) cliŽnt moet bevatten.

De dienstverlener oordeelt op basis van de ontvangen informatie of de spaar-of beleggingsverzekering passend is voor de (potentiŽle) cliŽnt.

Belangenconflicten
De dienstverleners moeten maatregelen treffen om belangenconflicten te onderkennen die zich, bij het verrichten van verzekeringsbemiddelingsdiensten, voordoen tussen henzelf, met inbegrip van hun bestuurders, effectieve leiders en werknemers of een persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks door een zeggenschapsband met hen verbonden is, en hun cliŽnten of tussen hun cliŽnten onderling. Deze verplichting geldt ook voor de verzekeringstussenpersonen.

Indien de regelingen voor het beheer van belangenconflicten die een dienstverlener treft ontoereikend zijn om te mogen aannemen dat het risico zal worden voorkomen dat de belangen van de cliŽnt worden geschaad, deelt de dienstverlener op een duidelijke manier de aard en/of de bronnen van die belangenconflicten aan de cliŽnt mee vooraleer hij voor zijn rekening zaken doet.

Het nieuwe KB somt ook de minimale criteria op waarmee de dienstverleners rekening moeten houden bij de bepaling van de soorten belangenconflicten die zich bij het verrichten van verzekeringsbemiddelingsdiensten kunnen voordoen en de belangen van een cliŽnt van de dienstverlener kunnen schaden. Eťn van die criteria verwijst naar de volgende situatie: de dienstverlener ontvangt van een andere persoon dan de cliŽnt een voordeel voor een ten behoeve van de cliŽnt verrichte dienst, of zal een dergelijk voordeel ontvangen.

De dienstverlener moet een effectief beleid inzake belangenconflicten vaststellen, implementeren en in stand houden. Behoort de dienstverlener tot een groep, dan moet dit beleid ook rekening houden met de omstandigheden waarvan hij weet dat ze een belangenconflict kunnen doen ontstaan als gevolg van de structuur en bedrijfsactiviteiten van andere leden van de groep.

De dienstverleners zijn ook verplicht om de gegevens bij te houden en te actualiseren die betrekking hebben op de soorten verzekeringsbemiddelingsdiensten die door hen of in hun naam worden verricht en waarbij een belangenconflict is of kan ontstaan waarmee de belangen van een of meer cliŽnten kunnen geschaad worden.

In werking
Het KB van 21 februari 2014 treedt in werking op 30 april 2014.
Het is van toepassing op de verrichtingen die vanaf 30 april 2014 worden uitgevoerd of plaatsvinden op het Belgisch grondgebied.
Bron:Koninklijk Besluit van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft, BS 7 maart 2014 (KB over de gedragsregels van niveau 2).

<< ga terug