Zians-Haas Advocaten
Zians-Haas Rechtsanwälte

Kapitaalvermindering

03.01.2014

de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen, en
de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld vóór de algemene vergadering die zich over de kapitaalvermindering moet uitspreken (vanaf 26 december 2013).
De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.
(wijziging art. 613, 1ste lid W.Venn.; art. 2 wet van 22 november 2013).

Fusie en splitsing

Zekerheidstelling
Uiterlijk binnen de 2 maanden na de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de akten houdende vaststelling van de fusie of splitsing, kunnen de schuldeisers van elke vennootschap die deelneemt aan de fusie of splitsing:
van wie de vordering is ontstaan vóór die bekendmaking en nog niet is vervallen, of
voor wier schuldvordering in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld tegen de gesplitste vennootschap of de te fuseren vennootschap vóór de algemene vergadering die zich over de splitsing of de fusie moet uitspreken (vanaf 26 december 2013),
zekerheid eisen niettegenstaande enig hiermee strijdig beding.
De verkrijgende vennootschap waaraan deze schuldvordering is ‘toegescheiden’, en de ontbonden vennootschap, kunnen elk deze rechtsvordering afweren door de schuldvordering te voldoen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.
(wijziging art. 684, § 1, 1ste lid W.Venn.; art. 3 wet van 22 november 2013).
Aansprakelijkheid
Bij splitsing blijven de verkrijgende vennootschappen hoofdelijk gehouden tot betaling van:
de zekere en opeisbare schulden die bestaan op de dag dat de akten houdende vaststelling van het besluit tot deelneming aan de splitsing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt en die overgaan op een andere vennootschap die door de splitsing tot stand is gekomen, en
van de schulden waarover in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld tegen de gesplitste vennootschap vóór de algemene vergadering die zich over de splitsing moet uitspreken (vanaf 26 december 2013).
Deze aansprakelijkheid geldt uitsluitend voor het nettoactief dat aan ieder van die vennootschappen wordt toegekend.
(wijziging art. 686 W.Venn.; art. 4 wet van 22 november 2013).

Inbreng van een algemeenheid of van een bedrijfstak

Zekerheidstelling
Ten laatste 2 maanden nadat de akten tot vaststelling van de inbreng in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zijn bekendgemaakt, kunnen de schuldeisers van iedere vennootschap die aan de verrichting deelneemt, en
van wie de vordering is ontstaan vóór die bekendmaking en nog niet is vervallen,
of voor wier schuldvordering in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld tegen de inbrengende vennootschap vóór de algemene vergadering die zich over de inbreng moet uitspreken (vanaf 26 december 2013),
zekerheid eisen.
De verkrijgende vennootschap waaraan deze schuldvordering volgens het voorstel van inbreng is toegekend, en de vennootschap die de inbreng doet, kunnen elk deze eis afweren door de schuldvordering te voldoen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.
(wijziging art. 766, 1ste lid W.Venn.; art. 5 wet van 22 november 2013).
Aansprakelijkheid
De vennootschap die de inbreng doet, blijft hoofdelijk aansprakelijk:
voor de schulden die op de dag van de inbreng zeker en opeisbaar zijn en die worden overgedragen aan een verkrijgende vennootschap, en
voor de schulden waarvoor in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld tegen de inbrengende vennootschap vóór de algemene vergadering die zich over de inbreng moet uitspreken (vanaf 26 december 2013).
Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het nettoactief dat de inbrengende vennootschap behoudt buiten het ingebrachte vermogen.
(wijziging art. 767, § 1, 1ste lid W.Venn.; art. 6 wet van 22 november 2013).

In werking

De wet van 22 november 2013 treedt in werking op 26 december 2013, tien dagen na haar publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Ze wijzigt het Wetboek van vennootschappen, wat de waarborgen van de schuldeisers bij een kapitaalherschikking betreft.
Bron: Wet van 22 november 2013 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, wat de waarborgen van de schuldeisers bij een kapitaalherschikking betreft, BS 16 december 2013.

<< ga terug