Zians-Haas Advocaten
Zians-Haas Rechtsanwälte

Rijksregister bevat binnenkort informatie over afstamming en handelingsonbekwaamheid (art. 15-20 WAV)

24.01.2014

Het Rijksregister bevat binnenkort informatie over de afstamming en de handelingsonbekwaamheid. Door deze gegevens te centraliseren wil de federale overheid de toepassing van andere wetgeving vereenvoudigen. Heel wat overheidsdiensten hebben de data immers snel nodig om bijvoorbeeld vergoedingen te betalen. De maatregel is vooral van belang op vlak van de ziekteverzekering, kinderbijslag, beroepsziekten, arbeidsongevallen en erfenissen.

Opname afstammingsgegevens
Van alle persoon die zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters, de vreemdelingenregisters, de registers in de diplomatieke zendingen en consulaire posten in het buitenland of in het wachtregister bewaart het Rijksregister nu ook de afstammingsgegevens. Meer concreet vermeldt het de ascendenten in de eerste graad en de afstammelingen in rechtstreekse, dalende lijn in de eerste graad; ongeacht of de afstamming tot stand komt door de geboorteakte, een gerechtelijke beslissing, een erkenning of een adoptie.
Momenteel is deze informatie niet gecentraliseerd. Door de gegevens te harmoniseren in het Rijksregister zullen overheidsdiensten veel eenvoudiger en sneller de nodige opzoekingen kunnen doen. Vooral in de sociale zekerheid blijkt toegang tot de afstammingsgegevens noodzakelijk, in het bijzonder om de verwantschap te controleren in verband met het recht op kinderbijslag. Maar ook in het kader van de ziekteverzekering zijn de gegevens van belang, met name om het statuut van ‘werknemer met personen ten laste’ of van ‘persoon ten laste van een begunstigde’ te bepalen. De opname van genealogische gegevens is daarnaast ook cruciaal voor de overheidsdiensten die betrokken zijn bij het afhandelen van de administratieve verplichtingen bij overlijden, voor het Fonds voor de Beroepsziekten, voor notarissen bij het openvallen van een erfenis, enz.
Onbekwaamheidverklaringen
Naast de afstammingsgegevens zullen ook de akten en beslissingen m.b.t. de bekwaamheid van de meerderjarige en de onbekwaamheid van de minderjarige in het Rijksregister worden opgenomen. Daarbij wordt ook de vertegenwoordiger of de persoon die de meerderjarige of minderjarige bijstaat, vermeld.
Notarissen zullen hierdoor sneller en makkelijker de juridische bekwaamheid kunnen nagaan van partijen die betrokken zijn bij een authentieke akte. Dat geldt ook voor andere instanties, denk maar aan de RVA die zo’n controle uitvoert in het kader van beslissingen en uitbetalingen van toelagen, pensioenen en vergoedingen die moeten gericht worden aan de wettelijke vertegenwoordiger van de sociaal verzekerde. De kennis van de juridische onbekwaamheid is tot slot ook van belang m.b.t. betekeningen en kennisgevingen aan personen met een voorlopige bewindvoerder.
Informatie alleen op aanvraag
De opname van de nieuwe gegevens in de Rijksregisterwet is nog maar de eerste fase om bepaalde overheden toegang te kunnen geven tot de informatie. De precieze inhoud zal nog verder verfijnd worden in het KB van 8 januari 2006. Bovendien zullen de overheden en instellingen die de gegevens wensen, een aanvraag tot machtiging om toegang te krijgen moeten indienen bij het Sectoraal Comité van het Rijksregister.
Uiterlijk vanaf 1 januari 2015
De wijziging aan de Rijksregisterwet treedt in werking op 1 januari 2015. Maar via een KB kan voor elk nieuw gegeven een vroegere datum van inwerkingtreding worden vastgelegd. De gemeenten zijn in elk geval verplicht om de ontbrekende gegevens aan te vullen binnen het jaar na de inwerkingtreding.
Nog even dit… Akten van Burgerlijke Stand
Ambtenaren van de Burgerlijke Stand zullen informatie die voorkomt op een Akte van Burgerlijke Stand (uiterlijk) vanaf 1 januari 2015 rechtstreeks op te nemen in het Rijksregister. De regels hiervoor zullen in een later KB worden bepaald.
Federaal actieplan administratieve vereenvoudiging
De wijzigingen maken deel uit van het federaal actieplan administratieve vereenvoudiging 2012-2015.
Bron:Wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging (art.15-20), BS 31 december 2013.

<< ga terug