Zians-Haas Advocaten
Zians-Haas Rechtsanwälte

Hier kunt u alle nieuwsberichten van de laatste maanden vinden.


Zoeken op trefwoord:

Categorie:
Recht op geneeskundige verstrekkingen voor startende zelfstandigen gekoppeld aan eerste bijdragebetaling | 29.03.2016

De toekenning van het recht op geneeskundige verstrekkingen wordt bij startende zelfstandigen afhankelijk van de betaling van de eerste kwartaalbijdrage in het sociaal statuut voor zelfstandigen, of van de vrijstelling ervan.

De overheid wil op die manier fictieve aansluitingen bestrijden en startende zelfstandigen bewust maken van hun verplichtingen op het vlak van …


Nachtarbeid mogelijk voor e-commerce activiteiten | 18.03.2016

Nachtarbeid is voortaan mogelijk voor het uitvoeren van alle werkzaamheden die verbonden zijn aan de elektronische handel in ondernemingen van de distributiesector. De werknemers mogen er dus ’s nachts werken ‘voor zover de aard van de werken of de activiteit dit rechtvaardigt’.

Nachtarbeid
Nachtarbeid is in principe verboden. De Arbeidswet bepaalt dat werknemers geen nachtarbeid mogen verrichten. Onder nachtarbeid wordt …


Voyeurisme voortaan strafbaar | 22.02.2016

Voyeurisme is voortaan strafbaar. Daders riskeren een gevangenisstraf van 6 maanden tot 5 jaar. Is het slachtoffer jonger dan 16, dan kan die straf oplopen tot 15 jaar cel. Maar de wetgever voegt ook ‘het verspreiden van naaktbeelden’ toe aan het Strafwetboek, met daarop dezelfde straffen.

Tot 15 jaar cel voor voyeurisme
Voyeurisme maakt voortaan deel uit van het Stafwetboek (nieuw artikel 371/1 Sw.). Maar vooraleer er sprake is van …


Verhoogde investeringsaftrek voor digitale investeringen KMO’s: kenmerken digitale activa en vermeldingen op factuur | 28.12.2015

Een KB van 2 december 2015 legt de aard en de kenmerken van de digitale activa vast waarvoor KMO’s vanaf het aanslagjaar 2016 een verhoogde investeringsaftrek mogen toepassen. Het KB bevat ook de formule die de leverancier, samen met de categorie van investering, moet vermelden op de factuur die hij uitreikt.

Niet alleen kleine vennootschappen (in de zin van art. 15, W.Venn.) komen in aanmerking voor dit fiscaal voordeel, maar ook zelfstandigen …


3 stimulerende maatregelen voor de horecasector | 21.12.2015

Het plan van aanpak voor de horecasector voorziet in een registratieplicht met een geregistreerde kassa – de zogenaamde ‘witte kassa’ - en bijkomende lastenverlagingen voor de sector.

Die lastenverlagingen bestaan uit:

een uitbreiding van het systeem van overuren;
de invoering van flexi-jobs; en
een aanpassing van de regeling …


Asielzoekers kunnen na 4 maanden aan de slag | 14.12.2015

De FOD Werkgelegenheid liet eerder al weten dat de wachttijd tussen de asielaanvraag en de toegang tot de arbeidsmarkt voor asielzoekers zou worden ingekort van 6 maanden tot 4 maanden. De sociale partners in de Groep van Tien hadden daar een akkoord over bereikt.

Die maatregel wordt nu uitgewerkt in een KB dat in werking treedt op 9 november 2015.

Het gaat om een aanpassing van het KB op de tewerkstelling van …Nummerplaat verplicht voor iedere bromfiets vanaf 11 december 2016 | 07.12.2015

Vanaf 11 december 2016 moet iedere bromfiets en lichte vierwieler dat in het verkeer wordt gebracht, voorzien zijn van een nummerplaat.

Sinds 31 maart 2014 geldt de inschrijvingsplicht bij de Dienst Inschrijving van Voertuigen alleen voor nieuwe (en wederinschrijvingen van) brommers …


Speekselanalyse stap dichterbij na publicatie uitvoeringsbepalingen | 30.11.2015

Binnenkort geen omslachtige en tijdrovende bloedproef meer na een positieve speekseltest, maar een speekselanalyse. Ruim 5 jaar nadat de wetgever de speekseltest op drugs in het verkeer heeft ingevoerd, staan de regels voor de uitvoering van de speekselanalyse op punt.

Al zullen ze nog niet meteen in werking treden. Eerst moet de volledige gunningsprocedure met betrekking tot de speekselcollector worden afgerond. …


Tijdelijk voorschot- en betalingsverbod bij buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten verdwijnt | 23.11.2015

Voortaan kan de verkoper zonder probleem een voorschot of betaling eisen of ontvangen voor buiten de verkoopruimten afgesloten overeenkomsten. Tot nu gold er een verbod tijdens de eerste zeven werkdagen vanaf de dag volgend op de ondertekening van de overeenkomst. De wetgever vindt dit voorschot- of betalingsverbod disproportioneel en ongerechtvaardigd.

De wetgever wijst erop dat de consument al 14 kalenderdagen heeft om de overeenkomst zonder redenen en zonder bijkomende kosten te herroepen. Dit – …


Strenge Belgische regels voor aankondiging van prijsverminderingen geschrapt | 20.11.2015

Ons land schrapt zijn strenge regels voor de aankondiging van prijsverminderingen. In 2014 heeft het Hof van Justitie beslist dat zij in strijd zijn met de Europese Richtlijn op de oneerlijke handelspraktijken.

Aankondiging van prijsverminderingen
Tot nu was de aankondiging van prijsverminderingen in ons land strikt gereglementeerd.

Een onderneming kon …Grondwettelijk Hof vernietigt permanent afwijkende opzeggingstermijnen voor de bouwsector | 16.11.2015

Sinds 1 januari 2014 gelden voor arbeiders en bedienden dezelfde opzeggingstermijnen. Maar zoals bekend werden de op dat moment verworven rechten vastgeklikt. En op de algemene regel werden tijdelijke uitzonderingen ingevoerd voor onder meer de confectie- en de diamantsector. Voor bouwvakkers op een bouwwerf geldt zelfs een permanente uitzondering, maar die wordt nu geschrapt.

Tot 1 januari 2018
De wet op het eenheidsstatuut bevat een specifieke overgangsmaatregel voor bepaalde sectoren. Daardoor worden de algemene en …


Minnelijke schikking mogelijk bij doorverkoop concerttickets | 12.11.2015

De wetgever heeft in 2013 een regeling uitgewerkt die het doorverkopen van concerttickets aan banden legt. Bij overtredingen kan de overheid een minnelijke schikking voorstellen. Twee uitvoeringsbesluiten omschrijven nu hoe dat in de praktijk verloopt.

Verbod op doorverkoop
Het gaat om toegangsbewijzen voor een ‘cultureel, sportief of commercieel evenement of een live voorstelling’.
Men maakt een …


Hoger beroep in burgerlijke zaken heeft geen schorsende werking meer | 09.11.2015

In burgerlijke zaken schorst het hoger beroep de tenuitvoerlegging van een eindvonnis niet meer. Enkel het verzet heeft nog schorsende werking.

Hoger beroep
De eindvonnissen zijn – ook al wordt er hoger beroep ingesteld – uitvoerbaar bij voorraad. Ook zonder zekerheidsstelling – als de …


Cumulatie werknemerspensioen: grensbedrag bij ‘jaren van gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling’ afgeschaft | 02.11.2015

Bij de cumulatie van een overlevingspensioen met andere rust- of overlevingspensioenen in het werknemersstelsel hanteert men 2 grensbedragen. Eén van die bedragen wordt nu geschrapt omdat het irrelevant geworden is sinds de hervorming van het beginsel van de eenheid van loopbaan.

2 grensbedragen
Bij de cumulatie hanteert men op dit moment 2 grensbedragen:
Het eerste grensbedrag komt overeen met 110% van het


Grondwettelijk Hof: dringende medische hulp is grondrecht van alle vreemdelingen | 26.10.2015

OCMW’s zijn verplicht om dringende medische hulp te verlenen aan vreemdelingen die in België verblijven met een arbeidskaart B of een beroepskaart. ‘Het is een grondrecht waarvan niemand mag worden uitgesloten’, stelt het Grondwettelijk Hof in zijn arrest (131/2015) van 1 oktober 2015.

Recht op maatschappelijke dienstverlening
Met dat arrest vernietigt het Hof een deel van artikel 20 van de Programmawet van 28 juni 2013. Daarmee …


Loon in cash wordt verder beperkt | 10.10.2015

Betalingen van loon in cash behoren in principe tot het verleden. Een verplichte betaling in giraal geld wordt nu het uitgangspunt.

Daartoe wordt de loonbeschermingswet aangepast: ‘Het loon wordt in giraal geld betaald. Het loon kan evenwel van hand tot hand worden uitbetaald, …


Specifieke feestdagenregeling voor uitzendkrachten | 28.09.2015

Een KB van 10 augustus 2015 bevat specifieke regels voor de toepassing van de wetgeving over feestdagen op uitzendkrachten.

Wanneer twee arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid bij hetzelfde uitzendbureau voor een opdracht bij eenzelfde gebruiker slechts worden


Soepeler erfrechtregeling bij vervroegde overlating van landbouwbedrijf | 23.09.2015

De wet van 29 augustus 1988 kent een preferentieel overnamerecht toe aan het kind dat het landbouwbedrijf overneemt na het overlijden van zijn ouders.

De wetgever breidt dat recht nu uit tot de onroerende goederen die de ouders nog bij leven overlieten aan de zoon of dochter die het landbouwbedrijf voortzet

Preferentieel overnamerecht
Volgens de algemene regels van het Burgerlijk Wetboek moet een nalatenschap gelijk verdeeld worden over alle erfgenamen, …


Juridische constructies: fiscus publiceert nieuwe lijst met rechtsvormen waarop geen of een minimale belasting wordt geheven | 02.09.2015

De Programmawet van 10 augustus 2015 heeft de kaaimantaks (doorkijkbelasting) ingevoerd. Daardoor worden inkomsten van buitenlandse juridische constructies (incl. vennootschappen die niet belast worden aan een tarief van minimum 15%) sinds 1 januari 2015 rechtstreeks belast in hoofde van de oprichter, zijn erfgenamen, derde begunstigden of aandeelhouders. Ook de dividenden en liquidatieboni die deze vennootschappen uitkeren aan Belgische begunstigden zijn belastbaar.

De kaaimantaks (en de aangifteplicht) is van toepassing op inkomsten die zijn verkregen, toegekend of betaalbaar gesteld vanaf 1 januari 2015 door:


Wettelijk samenwonenden mogen elkaar vertegenwoordigen voor vrederechter, rechtbank van koophandel en arbeidsgerechten | 27.08.2015

Voortaan kunnen ook wettelijk samenwonenden elkaar vertegenwoordigen voor de vrederechter, de rechtbank van koophandel en de arbeidsgerechten. Het Gerechtelijk Wetboek liet dit tot nog toe niet toe. Partijen konden zich alleen laten vertegenwoordigen door hun echtgenoot of een bloed- of aanverwant wanneer die houder zijn van een schriftelijke volmacht beschikken én de rechter hiervoor speciaal toelating verleent.

Partijen die er van uit gingen dat een volmacht van de partner met wie ze samenwonen volstond, waren er dus aan voor de moeite. Om verstek van de …


  Pagina 2 van 10 | Resultaten 21 - 40 | terug | verder

<< terug